— Obchodní podmínky

Ahou Public Relations s.r.o.
(dále jen pořadatel)

ČLÁNEK I / Závazná přihláška

1. Závazná přihláška zaslaná pořadateli je pro účastníka vzdělávací akce (dále jen účastníka) závazná. Pořadatel má právo nezaregistrovat závaznou přihlášku, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.

2. Po přijetí závazné přihlášky je účastník zaregistrován v den, kdy pořadatel obdrží na svůj účet platbu za objednané služby a za účastnický poplatek, který je uveden v  řádně vyplněné závazné přihlášce (není-li uvedeno jinak).

3. Při stornování závazné přihlášky a uhrazení účastnického poplatku za objednané služby se zaplacená úhrada nevrací (není-li uvedeno jinak).

4. Vyplněná závazná přihláška pro úřady nesmí být použita pro účastníky z odborných firem.

ČLÁNEK II / Registrační poplatky

Při stornování registračního poplatku ze strany účastníka po zaregistrování závazné přihlášky se uhrazené registračního poplatky nevrací (není-li uvedeno jinak).

ČLÁNEK III / Organizace vzdělávací akce

1. Účastník je povinen respektovat a řídit se všemi bezpečnostními a organizačními opatřeními, které pořadatel zajistil pro plynulý průběh vzdělávací akce včetně kontroly při vstupu na vzdělávací akci a na všechny doprovodné akce, probíhající v průběhu kongresu včetně společenských večerů. Při vyzvání pořadatele je účastník povinen předložit svoji vizitku účastníka kongresu, zhotovenou pořadatelem.Tato vizitka účastníka je nepřenosná, účastník ji nesmí předat třetí osobě.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit přehled účastníků z řad vystavovatelů, ostatních firem a účastníků z úřadů, nadací a středních a vysokých škol.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu přednášejícího, termínu, místa konání anebo zrušení vzdělávací akce a to nejpozději v den konání vzdělávací akce.

ČLÁNEK IV / Pojištění

1. Pořadatel neodpovídá účastníkům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození svých věcí, tašek nebo zavazadel bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení vzdělávací akce.

2. Každý účastník si pojištění zajišťuje sám. Pořadatel prohlašuje, že registrační poplatek neobsahuje pojištění účastníka během konání kongresu.

ČLÁNEK V / Závěrečná ustanovení

1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností ("vis major") nemůže zahájit vzdělávací akci, uvědomí o tom ihned účastníky vzdělávací akce. Veškeré závazky vzniklé pořadateli ze závazné přihlášky zanikají. V tomto případě nepřísluší účastníkům vzdělávací akce žádný nárok na náhradu vzniklých škod.

2. Účastník vzdělávací akce může uplatnit reklamaci za služby poskytnuté pořadatelem u zodpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu a to nejpozději v den ukončení vzdělávací akce. Jinak jeho právo zaniká.

3. Pořadatel je oprávněn v případě porušení některého z ustanovení těchto všeobecných podmínek vyloučit účastníka vzdělávací akce z další účasti na vzdělávací akci. V takovém případě nevzniká účastníkovi vzdělávací akce žádný nárok na náhradu případných škod a navrácení mezitím zaplaceného registračního poplatku nebo objednaných služeb (není-li uvedeno jinak).

Ahou Public Relations s.r.o.
Zapsaná: OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23144 se sídlem na adrese: Javorová 206, 252 44 Dolní Jirčany, Psáry
Zastoupené jednatelkou Mgr. Lilly Ahou Král IČ: 275 07 971, DIČ: CZ 275 07 971

V Praze 1.9.2018
Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Otevřít preference
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.