Nadační fond Avast podpořil XI. Celostátní konferenci paliativní medicíny částkou 395 000 Kč v rámci svého programu Spolu až do konce, jehož prostřednictvím již od roku 2013 usiluje o to, aby paliativní péče byla dostupná všem a stala se samozřejmou součástí života.
ZAVŘÍT
REGISTRACE — kapacita naplněna
— 18. - 19. 10. 2019 / Olomouc
— Clarion Congress Hotel
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abych vás jménem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP pozval na naši výroční konferenci, která se uskuteční 18. až 19. října 2019 v kongresovém centru Clarion Congress hotelu v Olomouci.
Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny. Svým záběrem je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. I letos jsme pro vás připravili zajímavý odborný i doprovodný program. Zazní příspěvky z různých oblastí paliativní a hospicové péče. Tradičně se budeme věnovat novinkám v paliativní léčbě nejčastějších symptomů, diskusi klinických kazuistik, specifikům paliativního ošetřovatelství, ale také podpoře pozůstalých nebo etickým a právním dilematům. Na konferenci vystoupí několik zahraničních hostů. Významná část programu bude věnovaná rozvoji paliativní péče v nemocnicích, kde v současné době probíhají projekty podpořené Nadačním fondem Avast a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Věnovat se budeme také mobilní specializované paliativní péči a hospicové péči. Součástí programu budou jako obvykle interaktivní workshopy věnované specifickým tématům komunikace a řešení etických dilemat. Dva programové bloky budou věnovány vybraným přihlášeným příspěvkům. Kromě toho bude letos poprvé možnost prezentovat výsledky svého výzkumu a klinické práce formou prezentace nebo posterů. Vždy nás těšilo, že je konference pro účastníky také příjemnou společenskou událostí, příležitostí k setkání s kolegy a přáteli a společnému budování „paliativní obce“. Jsem si jist, že vás odborný program konference zaujme a účast na konferenci inspiruje a povzbudí ve vaší práci.

Těším se na setkání s Vámi.
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., předseda ČSPM ČLS JEP
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je garantována ČAS.

Záštitu převzali /
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví ČR
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda ČLS JEP
Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A.,Ph.D., rektor Univerzita Palackého v Olomouci
Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., senátor PČR
Projekt „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Předmětem projektu je zvýšení dostupnosti a standardizace zdravotních služeb v oblasti domácí paliativní péče. Projekt si klade za cíl zlepšit péči o umírající v jejich vlastním sociálním prostředí, zajistit zdravotní péči na náležité odborné úrovni a zlepšit kvalitu života nevyléčitelně nemocných a umírajících v domácím prostředí v ČR. Smyslem projektu je umožnit umírajícím dožít, zemřít v domácím prostředí v přítomnosti blízkých bez nutnosti převozu do nemocničních zařízení v samém závěru života. Vstup na bloky ESF je zdarma.

PROGRAMOVÝ VÝBOR

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
MUDr. Irena Závadová
MUDr. Eva Hegmonová
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
MUDr. Ondřej Kopecký
PhDr. Martin Loučka, PhD.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

MUDr. Mahulena Exnerová
Mgr. Marek Uhlíř
Mgr. Lilly Ahou Král
Ing. Oktavián Provazník

PROGRAM

Pátek / 18. 10. 2019
9.00 — 10.30 / Úvodní plenární blok
Zahájení konference - pozdravy
Sál: Foliant
Plenární program 1 / Garant: Martin Loučka
9.00 — 9.15 / Úvodní slovo
Ondřej Sláma, Martina Břeňová, Roman Prymula
St Christopher’s Hospice 50 years old - the need for change*
Jan Noble, MSc, St Christopher's, London
Palliative care teams and the rest of the world: How can we collaborate?*
Agnes Csikós, MD, University of Pécs Medical School, Pécs
*přednášky budou simultánně tlumočeny
11.00 — 12.30 / Paralelní přednáškové bloky a worshopy
Paralelní program 1 / Garant: Ondřej Kopecký
Cíl péče jako základní nástroj nemocničních paliativních týmů - výhody a kontroverze
Michal Kouba
Specifika paliativní péče v zařízení akutní péče - mezioborová péče o pacienty v situaci nejistot
Adam Houska
Nemocniční paliativní péče v pilotním projektu MZ ČR - kam směřujeme a co můžeme sdílet
Ondřej Kopecký
Spirituální péče
Sál: Codex + Scriptum
Paralelní program 2 / Garant: Anna Šourková
Spirituální potřeby pacientů v mezních situacích
Pavel Hošek
Tři kazuistiky tří kaplanů
Anna Kostková, Matěj Hájek, Anna Šourková
Projekt MZ na podporu MSPP / Garant: Pavel Svoboda
Sál: Atlas
Kvalita řízení a její vliv na udržitelnost služeb a kvalitu přímé péče
Lena Tomšů
Kvalita přímé péče poskytované pacientům a její hodnocení
Vendula Mazancová, Pavel Svoboda, Lenka Lazecká Delongová, Jitka Kosíková
Financování MSPP v praxi
Kateřina Tichá, Monika Marková
Dětská paliativní péče
Sál: Plato + Seneca
Paralelní program 3 / Garant: Mahulena Exnerová
Aktuální stav a výzvy v dětské paliativní péči v ČR
Mahulena Exnerová
Současná doporučení v péči na konci života dětských pacientů - představení konsenzuálního stanoviska
Jan Hřídel
Aplikace současné legislativy a konsenzuálního stanoviska na konkrétních kazuistikách
Jan Hřídel, Helena Krejčíková, Jaromír Matějek
Problém s platnou legislativou u dětských pacientů (paragraf 101 občanského zákoníku), návrh změn
Helena Krejčíková
12.30 — 14.00 / Obědová přestávka
Předsalí v 1. patře a restaurace Benada v přízemí
14.00 — 15.30 / Paralelní přednáškové bloky a workshopy
Kazuistický blok
Sál: Foliant
Paralelní program 4 / Garant: Kateřina Rusinová
Dvacet let trvající léčba karcinomu ledviny
Jana Dušánková
Pozdní či ještě včasná paliativní péče u pacienta s CHOPN?
Pavla Navrátilová
Důležitost sdíleného rozhodování u křehké geriatrické pacientky
Romana Kvasničková, Denisa Richterová
Doprovázení medičky ke křtu nemocničním kaplanem
Marta Hošťálková
Sociální aspekt péče o pacienta s kolorektálním karcinomem
Šárka Slavíková
Když jde do tuhého - funkce psychoterapeuta v paliativním týmu
Olga Kunertová, Pavla Doláková
Paliativní péče v základních lékařských oborech. Spolupráce paliatra a oborového specialisty
Sál: Codex + Scriptum
Paralelní program 5 / Garant: Barbora Szonowská
Představení knihy / Paliativní péče v nefrologii
Barbora Szonowská
Křehký pacient s chronickým selháním ledvin - měnící se přístupy k léčbě?
Vladimír Tesař
Podpůrná a paliativní péče v nefrologické ambulanci a na ambulantním dialyzačním středisku
Michaela Ságová
Geriatrický pacient a paliativní péče
Hana Vaňková
Doporučení pro deaktivaci implantabilních kardioverterů - defibrilátorů u pacientů v terminální fázi života
Martin Gřiva
Projekt MZ na podporu MSPP / Garant: Pavel Svoboda
Sál: Atlas
Záludnosti dětské paliativy (nejen) v domácím prostředí
Jitka Kosíková
Compliance pacientů a rodin při poskytování MSPP – zvýšené nároky při aplikaci parenterální SOS medikace
Lenka Lazecká Delongová
Výživa paliativních pacientů v domácím prostředí
Pavel Svoboda
Možnosti úhrady zdravotní péče a léčiv v domácím prostředí
Regina Slámová
5 nejvýznamnějších publikací o paliativní péči za poslední rok
Sál: Plato + Seneca
Paralelní program 6 / Garant: Zuzana Křemenová

Martin Loučka

Lucie Světláková

Jindřich Polívka
16.00 — 17.30 / Paralelní přednáškové bloky a workshopy
Lůžkové hospice
Sál: Foliant
Paralelní program 7 / Garant: Monika Marková
Řízení změny v lůžkovém hospici v souladu s jeho hodnotovou orientací
Monika Horníková
Psychoterapeut a jeho pozice v (lůžkovém) hospici
Martina Vondrová
Jaké pacienty v hospici (ne)chceme
Martin Pachner
Kostní metastázy a jejich komplikace
Sál: Atlas
Paralelní program 8 / Garant: Ondřej Sláma
Představení knihy / Paliativní péče v onkologii
-
Kostní nádorová bolest
Ondřej Sláma
Maligní míšní komprese a patologické fraktury
Marek Sochor
Možnosti radioterapie
Ludmila Hynková
Zármutek a adaptace
Sál: Codex + Scriptum
Paralelní program 9 / Garant: Martin Loučka
5 fází Kübler-Rossové - mýtus nebo realita?
Martin Loučka
"Umírá mi máma, umírá mi táta..."
Radka Alexandrová
Vybrané aspekty procesu truchlení u pozůstalých osob
Klára Machů
Přihlášené příspěvky I
Sál: Plato + Seneca
Paralelní program 10 / Garant: Eva Hegmonová
Podpůrná léčba u konzervativně vedených pacientů se selháním ledvin
Lada Baroňová, Katarína Kozmová
Využití žilních vstupů v paliativní péči
Viktor Maňásek
Monitorace symptomů chronicky dialyzovaných pacientů
Jitka Ledvinková
Role sociálního pracovníka v paliativním týmu v nemocnici
Karolína Vlčková
Plánování péče v závěru života v pobytových sociálních službách pro seniory
Karolína Pechová
17.45 - 18.30 / Valná hromada ČSPM
Sál: Codex + Scriptum
18.30 — 20.30 / Společenský večer
Restaurace Benada v přízemí
Sobota / 19. 10. 2019
8.30 — 9.15 / Tematické bloky
Paliativní péče v Olomouckém kraji (regionální setkání poskytovatelů)
Sál: Foliant
Tematický program 1 / Garant: Jan Hálek
Dětská paliativní péče v Olomouckém kraji
Jan Hálek
Konziliární tým paliativní péče FN Olomouc
Hana Kalábová, Jana Rellová
Klinické a etické aspekty paliativní sedace
Sál: Atlas
Tematický program 2 / Garant: Jaromír Matějek
Doporučení EAPC k provedení paliativní sedace
Irena Závadová
Paliativní sedace a existenciální úzkost – kazuistika a její etická reflexe
Jaromír Matějek
Paliativní sedace v Hospici Dobrého pastýře Čerčany
Jindřich Polívka
Stačí guidelines pro dobrou praxi při poskytování paliativní sedace v nemocničním prostředí?
Ondřej Kopecký
Právní rámec poskytování paliativní sedace
Barbora Vráblová
Paliativní péče na zdravotně sociálním pomezí (Ve spolupráci se Společností lékařů v zařízeních sociálních služeb)
Sál: Codex + Scriptum
Tematický program 3 / Garant: Ladislav Kabelka
Paliativní péče v DpS – možnosti řešení, pohled SLSS
Petr Bouzek
Paliativní péče v DpS – možnosti řešení, pohled geriatra
Zdeněk Kalvach
Koncepční řešení zdravotně-sociálního pomezí: projekt Paliatr Vysočina
Ladislav Kabelka
Užívání alternativní léčby u terminálně nemocných
Sál: Plato + Seneca
Tematický program 4 / Garant: Michal Kouba
Ochutnávka sociální práce
Sál: Satelit
Tematický program 5 / Garant: Jindřiška Prokopová
Kontaktní sestra a její role ve zdravotnictví
Alice Řezníčková
Možnosti sociální práce v oblasti dětské paliativní a podpůrné péče
Denisa Makešová a Veronika Talášková
Sociální práce v hospici aneb divné zvíře sociální pracovník
Dagmar Pelcová
Výuka paliativní medicíny na lékařských fakultách
Sál: Marconi
Tematický program 6 / Garant: Ondřej Sláma
Univerzita Karlova Praha
Kateřina Rusinová
Univerzita Palackého Olomouc
Renata Urbanová
Masarykova univerzita Brno
Ondřej Sláma
9.30 — 11.00 / Paralelní přednáškové bloky a workshopy
Co je péče "lege artis" o umírajícího pacienta?
Sál: Foliant
Paralelní program 11 / Garant: Regina Slámová
Interní klinika - standardní oddělení a jednotka intenzivní péče
Martin Havrda
Hematoonkologická klinika
Lenka Šmardová
LDN
Nabil Ahmadie
Domácí hospic
Regina Slámová
Paliativní péče v primární péči
Sál: Atlas
Paralelní program 12 / Garant: Adam Houska
Prezentace Nástroje EAPC pro rozvoj paliativní péče v primární péči
Adam Houska
Panelová diskuse: Spolupráce praktických lékařů a mobilních hospiců v ČR
Irena Závadová (ČSPM) a Jan Kovář (SVL)
Sál: Codex + Scriptum
Paralelní program 13 / Garant: Michal Kouba
Rozdíl ve vnímání závažnosti onemocnění mezi pacienty, rodinami a lékaři
Martin Loučka
Rozdíly mezi vnímáním priorit u pacientů na konci života a jejich pečovatelů
Kristýna Poláková
Jaké faktory souvisí s prognostickým uvědomováním?
Karolína Vlčková
Co je důležité v komunikaci závažných zpráv podle pacientů a pečujících
Anna Tučková
Jak hodnotí vážně nemocní pacienti účast ve výzkumu zaměřeném na paliativní péči?
Karolína Vlčková
Rozvoj paliativní péče na regionální úrovni. Krajské koncepce
Sál: Plato + Seneca
Paralelní program 14 / Garant: Mahulena Exnerová
11.30 — 13.00 / Závěrečný plenární blok
Předání cen ČSPM
Sál: Foliant
"Za příkladnou praxi"
Výbor ČSPM
"Za významný přínos pro paliativní péči v ČR"
Výbor ČSPM
Je utrpení v závěru života, které neumí zmírnit ani paliativní péče, důvodem k přípustnosti eutanázie?
Sál: Foliant
Plenární program 2 / Garant: Ondřej Sláma
Přípustnost eutanázie: NE
Martina Špinková
Přípustnost eutanázie: ANO
Josef Kuře
13.00 — 14.00 / Oběd**
Restaurace Benada v přízemí
**pouze pro objednané
POSTERY v předsálí
Spolupráce pobytových sociálních služeb pro seniory a mobilní specializované paliativní péče
Karolína Pechová

Ošetřovatelská péče o pacienta s kardio-renálním selháním v závěru života
Jana Bártová, Žílová Zuzana

Proces nastavení podmínek pro odbornost 926 v rámci charitních organizací
Viera Ivanovová

Paliativní péče v nemocničním prostředí
Lucia Férová

Rodina a zdravotníci v péči o pacienta v závěru života
Gabriela Duřtová, Mariana Machoňová


Využití neuropaliativní a rehabilitační péče u vybraných pacientů s progresivním neurologickým onemocněním: intervenční studie
Radka Bužgová

Možnosti psychosociální pomoci v rámci paliativní péče Amelie, z.s.
Kristýna Maulenová, Šárka Slavíková

WORKSHOP

Základy komunikace
Irena ZávadováSál / Kosmas
pátek 18.10. od 11.00
KAPACITA NAPLNĚNA
Setkání nemocnic podpořených NF AVAST
Ondřej Sláma
Martin Loučka
Martina Břeňová

Sál / Satelit
pátek 18.10. od 14.00
REGISTRACE
(ne)resuscitace komunikace o limitaci péče
Ondřej KopeckýSál / Marconi
pátek 18.10. od 14.00
KAPACITA NAPLNĚNA
MZ MSPP / Indikace pacientů k MSPP
Vendula Mazancová
Irena Závadová
Hana Hunalová


Sál / Marconi
pátek 18.10. od 16.00
REGISTRACE
MZ MSPP / Multidisciplinární tým pro nezdravotnické profese a jejich role v týmu
Pavel Duba


Sál / Kosmas
pátek 18.10. od 16.00
KAPACITA NAPLNĚNA
Setkání 7 nemocnic v pilotním projektu MZ
Ladislav Kabelka
Petr Vrzáček


Sál / Satelit
pátek 18.10. od 16.00
REGISTRACE
Jak na vykazování v odbornosti 926
Pavel Svoboda
Monika Marková


Sál / Marconi
sobota 19.10. od 9.30
REGISTRACE
Komunikace cíle péče
Kateřina Rusinova


Sál / Kosmas
sobota 19.10. od 9.30
KAPACITA NAPLNĚNA
Moventig - nová možnost v léčbě opioidy navozené zácpy
MUDr. Ondřej Sláma, PhD.

Jak léčit průlomovou bolest
MUDr. Pavel Svoboda

Sál / Kosmas
pátek 18.10. od 13.00

Registrace na romana.bartosova@novatin.com
nebo formou SMS na 602 112 530
Moventig - nová možnost v léčbě opioidy navozené zácpy
MUDr. Regina Slámová

Jak léčit průlomovou bolest

MUDr. Štěpán Bejvančický

Sál / Kosmas
pátek 18.10. od 14.00

Registrace na romana.bartosova@novatin.com
nebo formou SMS na 602 112 530
Moventig - nová možnost v léčbě opioidy navozené zácpy
MUDr. Lukáš Pochop

Jak léčit průlomovou bolest

MUDr. Štěpán Bejvančický

Sál / Kosmas
pátek 18.10. od 15.00

Registrace na romana.bartosova@novatin.com
nebo formou SMS na 602 112 530

MÍSTO KONÁNÍ

Clarion Congress Hotel Olomouc

Veřejná doprava
tramvajová zastávka: "Hlavní nádraží" – 1, 2, 4, 6, 7 (u hotelu)
autobusová zastávka: "Hlavní nádraží" – bus 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 41, 11 (u hotelu)
vlakové nádraží: "Hlavní nádraží" (přímo před hotelem)
Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc
REGISTRACE

UBYTOVÁNÍ

Clarion Congress Hotel Olomouc — Obsazeno
V místě konání konference.
Objednávka ubytování je součástí registrace-
Check-in 14.00 / Check-out 11.00

UBYTOVÁNÍ V OKOLÍ

Objednávka ubytování je součástí online registrace.
Comfort Hotel Centre ***

Vzdálenost od místa konání
35 minut pěšky (2,9 km)
9 minut autem

Adresa
Wolkerova 137/29, Olomouc

Jednolůžkový pokoj
od 1 700 Kč


Hotel Alley ****
— Obsazeno
Vzdálenost od místa konání
18 minut pěšky (1,6 km)
4 minut autem

Adresa
Michalské stromořadí 1061/5

Jednolůžkový pokoj
od 2 000 Kč


Smart hotel Nezvalova Archa ***
— Obsazeno
Vzdálenost od místa konání
5 minut pěšky (350 m)
2 minut autem

Adresa
Nezvalova 3, Olomouc

Jednolůžkový pokoj
od 1 300 Kč


Hotel Semino ***

Vzdálenost od místa konání
18 minut pěšky (1,2 km)
3 minut autem

Adresa
Pasteurova 905/10, Olomouc

Jednolůžkový pokoj
od 1 300 Kč


CENÍK

Registrace / platba do
30. 6 2019
4. 10. 2019
Na místě***
Lékař člen ČSPM ČLS JEP
2 000 Kč
3 000 Kč
3 500 Kč
Lékař
2 400 Kč
3 000 Kč
3 500 Kč
Lékař / aktivní účast *
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Nelékař člen ČSPM ČLS JEP
1 200 Kč
2 000 Kč
3 500 Kč
Nelékař
1 600 Kč
2 000 Kč
3 500 Kč
Nelékař / aktivní účast *
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Student **
500 Kč
2 000 Kč
3 500 Kč
* V případě nepřijetí abstraktu k prezentaci bude účastník přeřazen do odpovídajícího tarifu bez aktivní účasti.
** Tarif pro studenty je k dispozici pouze do vyčerpání 50 registrací a pouze do 30.6.
*** Registrace nových účastníků na místě není z kapacitních důvodů možná.

Termín do kdy by měla být na účet agentury odeslána požadovaná finanční částka, uvedená na zálohové faktuře.
V rámci registračního poplatku
Vstup na odborné přednášky
Páteční oběd a večeře, coffee breaky po oba dva dny
Výukové materiály
Nad rámec registračního poplatku / platba do
4. 10. 2019
Páteční večeře pro doprovod
250 Kč
Sobotní oběd
250 Kč
Ubytování Clarion Congress hotel / platba do
30. 8. 2019
4. 10. 2019
Jednolůžkový pokoj
1 800 Kč
2 000 Kč
Dvoulůžkový pokoj
2 000 Kč
2 200 Kč
Dvoulůžkový pokoj sdílený
1 000 Kč
1 100 Kč
Ubytování Comfort Hotel Centre *** / platba do
30. 8. 2019
4. 10. 2019
Jednolůžkový pokoj
1 700 Kč
1 900 Kč
Dvoulůžkový pokoj
1 900 Kč
2 100 Kč
Dvoulůžkový pokoj sdílený
950 Kč
1 050 Kč
Ubytování Hotel Alley **** / platba do
30. 8. 2019
4. 10. 2019
Jednolůžkový pokoj
1 800 Kč
2 000 Kč
Dvoulůžkový pokoj
2 000 Kč
2 200 Kč
Dvoulůžkový pokoj sdílený
1 000 Kč
1 100 Kč
Ubytování Smart hotel Nezvalova Archa *** / platba do
30. 8. 2019
4. 10. 2019
Jednolůžkový pokoj
1 400 Kč
1 600 Kč
Dvoulůžkový pokoj
1 600 Kč
1 800 Kč
Dvoulůžkový pokoj sdílený
800 Kč
900 Kč
Ubytování Hotel Semino *** / platba do
30. 8. 2019
4. 10. 2019
Jednolůžkový pokoj
1 400 Kč
1 600 Kč
Dvoulůžkový pokoj
1 700 Kč
1 900 Kč
Dvoulůžkový pokoj sdílený
850 Kč
950 Kč
Trojlůžkový pokoj
2 100 Kč
2 300 Kč
Storno
od 1. 9. 2019
Storno poplatky z celkové ceny objednaných služeb
100 %
Děkujeme všem uvedeným partnerům za podporu.
— Generální partner
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Pořadatel
— Partner
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Pořadatel
— Pořadatel
— S podporou
— S podporou
— S podporou
— S podporou
— Pod záštitou
— Organizátor
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
Vystavovatel
— S podporou
— S podporou
— Akreditace
— Akreditace
— Organizátor
— S podporou
— S podporou
— S podporou
— Akreditace
— Akreditace
— Organizátor