Pozvánka
REGISTROVAT
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abych vás jménem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP pozval na naši výroční konferenci, která se uskuteční 5. až 6. října 2018 v kongresovém centru Top Hotelu v Praze. V letošním roce proběhne souběžně s konferencí projektu Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, která představí průběžné výstupy významného projektu Ministerstva zdravotnictví ČR.
Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny. Svým záběrem je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. I letos jsme pro vás připravili zajímavý odborný i doprovodný program. Zazní příspěvky z různých oblastí hospicové a paliativní péče. Budeme se věnovat organizačním formám paliativní péče, paliativnímu managementu nejčastějších symptomů, diskusi klinických kazuistik, specifikům paliativního ošetřovatelství, ale také podpoře pozůstalých nebo právním dilematům. Kromě toho na konferenci vystoupí s vyzvanou přednáškou 2 zahraniční hosté. Důležitou součástí programu budou jako obvykle interaktivní workshopy věnované specifickým tématům komunikace závažných zpráv v různých situacích a kontextech. Jeden celý blok bude věnován kaplanské službě v rámci nemocniční paliativní péče. Vždy nás těšilo, že konference je pro účastníky i příjemnou společenskou událostí, místem, kde se rádi setkáváte se svými kolegy a přáteli. Mimořádnou příležitostí k tomu bude zejména společenský večer 5. října. Jsem si jist, že vás odborný program konference zaujme a účast na konferenci inspiruje a povzbudí ve vaši práci.

Těším se na setkání s Vámi.
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., předseda ČSPM ČLS JEP
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je garantována ČAS. Odborný garant MUDr. Irena Závadová, místopředsedkyně ČSPM ČLS JEP. ČLK číslo akreditace 0004/16/2016 číslo akce 53573, ČAS 519/2018.
Projekt „Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče", reg.číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277,v rámci OP Zaměstnanost je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Cílem projektu je vytvoření prostředí prozvýšení dostupnosti paliativní péče v nemocnicích akutní, následné a dlouhodobé péče prostřednictvím vytvoření nového samostatného programu paliativní péče, nastavení a ověření metodik a Standardů zveřejněných ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Ověřením bude, že do konce roku 2026 alespoň 5 nemocnic, ve kterých proběhne v průběhu realizace projektu pilotní testování, bude pokračovat v programu paliativní péče. Vstup na bloky ESF je zdarma.

PROGRAM

Zahraniční přednášející
Pozvaní hosté projektu
Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče
Jennifer Kapo, MD
Director of Yale Cancer Center’s Palliative Care Program at Smilow Cancer HospitalAssociate Professor of Geriatrics, Yale School of Medicine

Manuel Martínez-Sellés, MD, PhD
Department of Cardiology, University Hospital Gregorio Marañón, Madrid, Spain.

Více
Pátek / 5. října
7.00 - 9.00
Registrace
8.00 - 9.00
Valná hromada ČSPM
9.15 - 9.35 / Zahájení
Hlavní sál
9.15 - 9.35
Přivítání / Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR, MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., předseda ČSPM ČLS JEP,
Ing. Helena Rögnerová - náměstek pro ekonomiku a zdravotní pojištění​​ MZ ČR
9.40 - 11.00 / I. Plenární přednášky
Hlavní sál
9.40 - 10.30
The role and impact of palliative care teams in hospitals / Jennifer Kapo, MD - Director of Yale Cancer Center’s Palliative Care Program at Smilow Cancer Hospital
10.30 - 10.45
Představení projektu MZČR "Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče" / MUDr. Alena Šteflová, Ph.D, MPH - náměstek ministra
10.45 - 11.00
Předání ceny za významný přínos paliativní péči v ČR
11.00 - 11.30
Přestávka na kávu
11.30 - 13.00 / I. blok
Hlavní sál
Paliativní péče v nemocnici (ESF* - programové bloky s touto značkou se týkají projektu MZČR "Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče" / Sympozium projektu nemocniční paliativní péče (MZČR) - předsedající MUDr. Martina Novotná, MUDr. Ladislav Kabelka, Ph. D.

11.30 - 12.00 / How can our hospitals benefit from palliative care services? A cardiology perspective / prof. Manuel Martinez-Selles
12.00 - 12.20 / Pilotní projekt nemocničních paliativních týmů / MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
12.20 - 13.00 / Diskuze k dotačnímu programu MZ ČR pro nemocnice / Mgr. et Mgr. Hana Benešová, Mgr. Jiří Krejčí, MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., MUDr. Mahulena Mojžíšová
Druhý sál
Klinická praxe I: Orgánová selhání u pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním / předsedající MUDr. Marcela Tomíšková, MUDr. Eva Hegmonová

11.30 - 12.00 / Srdeční selhání / as. MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.
12.30 - 13.00 / Dušnost a další respirační symptomy pokročilého nádorového onemocnění / MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.
13.00 - 13.30 / Renální selhání / MUDr. Barbora Szonowská
Třetí sál
Aktuální výzvy pro hospicovou péči / Mgr. Marek Uhlíř, MUDr. Jindřich Polívka

11.30 - 12.00 / Cesty rýsované paragrafy: kudy se může dále ubírat hospicová/paliativní péče / Mgr. Marek Uhlíř, Mgr. Monika Marková

Chce-li se hospicová/paliativní péče stát součástí systému, musí si vybrat, kde je její místo z hlediska forem zdravotních služeb podle legislativy. Druhá možnost je vědomě zůstat mimo systém. Blok umožňuje utřídit si myšlenky, ujasnit si, kde se které zařízení vidí v budoucnu, a pomoci si definovat kroky, které k tomu vedou.

12.00 - 12.15 / Diskuse

12.15 - 12.45 / Pro koho je v současné době a v budoucnu hospicová péče? MUDr. Jindřich Polívka, MUDr. Pavel Svoboda

Aktuálně jsou v ČR hospice, domácí a lůžkové, hlavními poskytovateli specializované paliativní péče. Jsou postavené před specifický problém tzv. rozšířených indikačních kritérií, díky kterým nahrazují chybějící formy paliativní péče a doplňují dosud podceněnou síť obecné paliativní péče. Jsou v současné době (ale i do budoucna) shodná indikační kritéria pro lůžkové hospice a MSPP? Budeme diskutovat potíže způsobené nejasnými kritérii pro přijímání pacientů.

12.45 - 13.00 Diskuse
13.00 - 14.30
Oběd
13.45 - 14.20 / obědový blok
Hlavní sál
Grantová výzva Nadačního fondu Avast
Během obědové pauzy bude pro zájemce možnost absolvovat FAQ seminář Nadačního fondu Avast k jejich aktuální grantové výzvě na podporu paliativní péče.
14.30 - 16.00 / II. blok
Hlavní sál
Paliativní péče a praktičtí lékaři / MUDr. Adam Houska, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Tento blok je připraven ve spolupráci se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP
Projekt "Paliativní praktik" a činnost pracovní skupiny EAPC pro PP v primární péči / MUDr. Adam Houska
Paliativní péče a venkov - krajně výbušné téma / MUDr. David Halata
Spolupráce MSPP s praktickými lékaři / MUDr. Marie Kordíková
Role sestry v multidisciplinárním týmu / MUDr. Irena Závadová
Sestra v nemocničním týmu / Mgr. Kateřina Ledererová, MUDr. Zuzana Křemenová - FN Královské Vinohrady, Praha
Sestra v týmu mobilního hospice / Pavel Klimeš
Sestra v týmu domova pro seniory / MUDr. Kateřina Nová
Třetí sál
Paliativní péče v nemocnici II (ESF*)
Paliativní péče v českých nemocnicích / předsedající MUDr. Barbora Szonowská, Mgr. Michaela Šimková

14.30 - 14.50 / Výsledky plošného dotazníkového průzkumu v českých nemocnicích / MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
14.50 - 15.25 / Příklady dobré praxe: Centrum paliativní a podpůrné péče VFN / MUDr. Ondřej Kopecký
15.25 - 16.00 / Příklady dobré praxe: Nemocnice Třebíč / MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
16.00 - 16.30
Přestávka na kávu
16.30 - 18.00 / III. blok
Hlavní sál
Kazuistický panel / MUDr. Marek Sochor
V tomto bloku budou diskutovány reálné kazuistiky z praxe, zaslané členy ČSPM. Debaty se zúčastní mezioborový panel pozvaných expertů :
Mgr. Radka Alexandrová, Bc. Viera Ivanovová, MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D., MUDr. Regina Slámová

„Odcházení“ chronicky dialyzované pacientky bez rodinného zázemí / MUDr. Eva Zlatošová
Respekt pacientovu odmítnutí rozhovoru o závěru života / MUDr. Michal Kouba
Paliativní péče u mladých dospělých – boj do posledního dechu nebo umění přiznat porážku? / MUDr. Róbert Mazúr
Multidisciplinarita v praxi / Alžběta Marková, MAS
Druhý sál
Spirituální a psychologické aspekty paliativní péče / předsedající MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., Vítezslav Vurst, B. Th.
Program připraven ve spolupráci s Asociací nemocničních kaplanů a Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR.

16.30 - 16.50 / Spirituální potřeby pacientů v paliativní péči a role kaplana při jejich naplňování – uvedení do tématu / Mgr. RNDr. Vojtěch Hrouda, Ph.D.
16.50 - 17.05 / Jak pracuje psycholog s existenciálními tématy / PhDr. Zuzana Čepelíková, Ph.D
17.05 - 17.50 / Panelová diskuse: role kaplana v multidisciplinárním nemocničním paliativním týmu a možnosti a limity spolupráce kaplana a psychologa / Složení panelu : Mgr. RNDr. Vojtěch Hrouda, Ph.D., Bc. Lucie Vavrušková, Mgr. Jan Soukup, PhDr. Zuzana Čepelíková, Ph.D., moderuje Vítězslav Vurst, B.Th.
17.50 - 18.00 / Současný stav a perspektivy rozvoje kaplanské služby v českých nemocnicích / MUDr. Bc. Michael Hrnčiarik
Třetí sál
Paliativní péče v nemocnici III (ESF*) / Nástroje pro lepší praxi (nejen) v nemocniční paliativní péči / předsedající
PhDr. Martin Loučka, Ph.D., Mgr. Karolína Vlčková


16.30 - 17.00 / Jak identifikovat pacienty vhodné pro PP? / PhDr. Martin Loučka, PhD.
17.00 - 17.30 / Jak měřit kvalitu života? Představení škály IPOS-cz. / Mgr. Karolína Vlčková
17.30 - 18.00 / Markery kvality péče v nemocnici / MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
18.30 - 21.00 / Večeře a společenský večer (Restaurace Praha Top Hotel)
Sobota / 6. října
7.45 - 8.45 / IV. blok
Hlavní sál
Nejčastější chyby v medikacích - pohled klinického farmaceuta / PharmDr. Jana Gregorová, PharmDr. Irena Murínová

Workshop bude zaměřen na řešení vybraných lékových problémů u pacientů v paliativní péči. Pozornost bude věnována hlavně indikacím, rozdílům a lékovým interakcím benzodiazepinů.
Druhý sál
Právní úskalí paliativní péče / JUDr. Barbora Vráblová, M.A.
Třetí sál
Tipy a triky paliativní geriatrie / MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
9.00 - 10.30 / V. blok
Hlavní sál
Klinická praxe II. / MUDr. Irena Závadová
Delirium / MUDr. Irena Závadová
Anorexie a kachexie / Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
Poruchy spánku / MUDr. Kateřina Menčíková
Druhý sál
State of the art / MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., PhDr. Martin Loučka, Ph.D., MUDr. Adam Houska
V tomto bloku budou srozumitelnou formou představeny výsledky nejzajímavějších světových studií z oblasti paliativní péče, které byly publikovány v roce 2017.
Třetí sál
Dětská paliativní péče / MUDr. Mahulena Mojžíšová
Bc. Jitka Kosíková
Ing. Lukáš Duchek
Salonek 1
Jak spolupracovat s veřejnou správou? / Mgr. Lenka Váňová, Ph.D.
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Role a možnosti kraje v paliativní péči / Mgr. Petr Studenovský
10.30 - 11.00
Přestávka na kávu
11.00 - 12.30 / II. Plenární přednášky
Hlavní sál
Předání ceny za příkladnou praxi v paliativní péči
Překážky dobré léčby bolesti v nemocnici / MUDr. Zuzana Křemenová
Paliativní péče: moderní inovace nebo návrat ke kořenům? / MUDr. Zdeněk Bystřický
Ukončení, pozvánka na konferenci 2019

WORKSHOPY

Pouze pro účastníky konference
Komunikace o prognóze
prim. MUDr. Irena Závadová
pátek / 11.30 / Salonek 1
Mám zájemVíce
Komunikace o (ne)resuscitaci
MUDr. Ondřej Kopecký
pátek / 11.30 / Salonek 2
Mám zájemVíce
Úhradový mechanismus 926 - jak na něj?
prim. MUDr. Irena Závadová
sobota / 7.45 / Salonek 2
Mám zájemVíce
Pacient se srdečním selháním v paliativní péči
as. MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.
Dr. iur. et JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D
pátek / 14.30 / Salonek 2
Mám zájemVíce
Jak komunikovat o hospicové péči
MUDr. Zuzana Křemenová
Mgr. Kateřina Ledererová
pátek / 16.30 / Salonek 2
Mám zájemVíce
Mezioborová komunikace
MUDr. Ondřej Kopecký
pátek / 16.30 / Salonek 1
Mám zájemVíce
Komunikace o ukončování onkologické léčby
MUDr. Lukáš Pochop, Mgr. Radka Alexandrová
pátek / 14.30 / Salonek 1
Mám zájemVíce
Názory pacientů s progresivním neurologickým onemocněním a jejich rodin na péči na konci života
PhDr. Mgr. Radka Kozáková, Ph.D.
sobota / 9.00 / Salonek 2
Mám zájemVíce
Péče o pozůstalé
Mgr. Veronika Drnková
sobota / 7.45 / Salonek 1
Mám zájemVíce

MÍSTO KONÁNÍ

Top Hotel Congress Hall je dostupný autobusem MHD 115 od metra trasy C - Chodov na zastávku Městský archiv. U hotelu je možné parkovat 140 Kč/den.
Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov

UBYTOVÁNÍ

Top Hotel Praha **** je v místě konání konference.
Objednávka ubytování je součástí registrace.
Check-in 14.00 / Check-out 11.00
Do hotelu

CENÍK

Registrace / platba do
31. 8. 2018
21. 9. 2018
Lékaři ČSPM ČLS JEP
1 600 Kč
3 000 Kč
Lékaři
2 000 Kč
3 000 Kč
Sestry a ostatní odborní pracovníci ČSPM ČLS JEP
1 100 Kč
2 000 Kč
Sestry a ostatní odborní pracovníci
1 500 Kč
2 000 Kč
Ubytování / platba do
31. 8. 2018
21. 9. 2018
Single
1 450 Kč
1 750 Kč
Double
1 850 Kč
2 200 Kč
1/2 Double
925 Kč
1 100 Kč
Triple
2 400 Kč
2 850 Kč
1/3 Triple
800 Kč
950 Kč
Early check-in / Late check-out
500 Kč
500 Kč
Storno podmínky - 30 dnů před datem konání akce je účtován 100% storno poplatek z celkové ceny objednaných služeb.

PROGRAMOVÝ VÝBOR

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Předseda ČSPM ČLS JEP
MUDr. Irena Závadová
Místopředsedkyně ČSPM ČLS JEP
PhDr. Martin Loučka, PhD.
Vědecký sekretář ČSPM ČLS JEP

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

MUDr. Mahulena Mojžíšová
Primářka dětského oddělení NH
PhDr. Martin Loučka, PhD.
Vědecký sekretář ČSPM ČLS JEP
Mgr. Lilly Ahou Král
Ahou Public Relations
REGISTRACE

HLAVNÍ PARTNER

S PODPOROU

VYSTAVOVATELÉ

MEDIÁLNÍ PARTNER

ZÁŠTITA / AKREDITACE / GARANCE

POŘADATEL / ORGANIZÁTOR