REGISTRACE
— 18. - 19. 10. 2019 / Olomouc
— Clarion Congress Hotel

PROGRAM

Zahraniční přednášející
Pozvaní hosté projektu
Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče
Jennifer Kapo, MD
Director of Yale Cancer Center’s Palliative Care Program at Smilow Cancer HospitalAssociate Professor of Geriatrics, Yale School of Medicine

Manuel Martínez-Sellés, MD, PhD
Department of Cardiology, University Hospital Gregorio Marañón, Madrid, Spain.

Více
Pátek / 5. října
7.00 - 9.00
Registrace
8.00 - 9.00
Valná hromada ČSPM
9.15 - 9.35 / Zahájení
Hlavní sál
9.15 - 9.35
Přivítání / Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR, MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., předseda ČSPM ČLS JEP,
Ing. Helena Rögnerová - náměstek pro ekonomiku a zdravotní pojištění​​ MZ ČR
9.40 - 11.00 / I. Plenární přednášky
Hlavní sál
9.40 - 10.30
The role and impact of palliative care teams in hospitals / Jennifer Kapo, MD - Director of Yale Cancer Center’s Palliative Care Program at Smilow Cancer Hospital
10.30 - 10.45
Představení projektu MZČR "Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče" / MUDr. Alena Šteflová, Ph.D, MPH - náměstek ministra
10.45 - 11.00
Předání ceny za významný přínos paliativní péči v ČR
11.00 - 11.30
Přestávka na kávu
11.30 - 13.00 / I. blok
Hlavní sál
Paliativní péče v nemocnici (ESF* - programové bloky s touto značkou se týkají projektu MZČR "Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče" / Sympozium projektu nemocniční paliativní péče (MZČR) - předsedající MUDr. Martina Novotná, MUDr. Ladislav Kabelka, Ph. D.

11.30 - 12.00 / How can our hospitals benefit from palliative care services? A cardiology perspective / prof. Manuel Martinez-Selles
12.00 - 12.20 / Pilotní projekt nemocničních paliativních týmů / MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
12.20 - 13.00 / Diskuze k dotačnímu programu MZ ČR pro nemocnice / Mgr. et Mgr. Hana Benešová, Mgr. Jiří Krejčí, MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., MUDr. Mahulena Mojžíšová
Druhý sál
Klinická praxe I: Orgánová selhání u pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním / předsedající MUDr. Marcela Tomíšková, MUDr. Eva Hegmonová

11.30 - 12.00 / Srdeční selhání / as. MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.
12.30 - 13.00 / Dušnost a další respirační symptomy pokročilého nádorového onemocnění / MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.
13.00 - 13.30 / Renální selhání / MUDr. Barbora Szonowská
Třetí sál
Aktuální výzvy pro hospicovou péči / Mgr. Marek Uhlíř, MUDr. Jindřich Polívka

11.30 - 12.00 / Cesty rýsované paragrafy: kudy se může dále ubírat hospicová/paliativní péče / Mgr. Marek Uhlíř, Mgr. Monika Marková

Chce-li se hospicová/paliativní péče stát součástí systému, musí si vybrat, kde je její místo z hlediska forem zdravotních služeb podle legislativy. Druhá možnost je vědomě zůstat mimo systém. Blok umožňuje utřídit si myšlenky, ujasnit si, kde se které zařízení vidí v budoucnu, a pomoci si definovat kroky, které k tomu vedou.

12.00 - 12.15 / Diskuse

12.15 - 12.45 / Pro koho je v současné době a v budoucnu hospicová péče? MUDr. Jindřich Polívka, MUDr. Pavel Svoboda

Aktuálně jsou v ČR hospice, domácí a lůžkové, hlavními poskytovateli specializované paliativní péče. Jsou postavené před specifický problém tzv. rozšířených indikačních kritérií, díky kterým nahrazují chybějící formy paliativní péče a doplňují dosud podceněnou síť obecné paliativní péče. Jsou v současné době (ale i do budoucna) shodná indikační kritéria pro lůžkové hospice a MSPP? Budeme diskutovat potíže způsobené nejasnými kritérii pro přijímání pacientů.

12.45 - 13.00 Diskuse
13.00 - 14.30
Oběd
13.45 - 14.20 / obědový blok
Hlavní sál
Grantová výzva Nadačního fondu Avast
Během obědové pauzy bude pro zájemce možnost absolvovat FAQ seminář Nadačního fondu Avast k jejich aktuální grantové výzvě na podporu paliativní péče.
14.30 - 16.00 / II. blok
Hlavní sál
Paliativní péče a praktičtí lékaři / MUDr. Adam Houska, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Tento blok je připraven ve spolupráci se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP
Projekt "Paliativní praktik" a činnost pracovní skupiny EAPC pro PP v primární péči / MUDr. Adam Houska
Paliativní péče a venkov - krajně výbušné téma / MUDr. David Halata
Spolupráce MSPP s praktickými lékaři / MUDr. Marie Kordíková
Role sestry v multidisciplinárním týmu / MUDr. Irena Závadová
Sestra v nemocničním týmu / Mgr. Kateřina Ledererová, MUDr. Zuzana Křemenová - FN Královské Vinohrady, Praha
Sestra v týmu mobilního hospice / Pavel Klimeš
Sestra v týmu domova pro seniory / MUDr. Kateřina Nová
Třetí sál
Paliativní péče v nemocnici II (ESF*)
Paliativní péče v českých nemocnicích / předsedající MUDr. Barbora Szonowská, Mgr. Michaela Šimková

14.30 - 14.50 / Výsledky plošného dotazníkového průzkumu v českých nemocnicích / MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
14.50 - 15.25 / Příklady dobré praxe: Centrum paliativní a podpůrné péče VFN / MUDr. Ondřej Kopecký
15.25 - 16.00 / Příklady dobré praxe: Nemocnice Třebíč / MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
16.00 - 16.30
Přestávka na kávu
16.30 - 18.00 / III. blok
Hlavní sál
Kazuistický panel / MUDr. Marek Sochor
V tomto bloku budou diskutovány reálné kazuistiky z praxe, zaslané členy ČSPM. Debaty se zúčastní mezioborový panel pozvaných expertů :
Mgr. Radka Alexandrová, Bc. Viera Ivanovová, MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D., MUDr. Regina Slámová

„Odcházení“ chronicky dialyzované pacientky bez rodinného zázemí / MUDr. Eva Zlatošová
Respekt pacientovu odmítnutí rozhovoru o závěru života / MUDr. Michal Kouba
Paliativní péče u mladých dospělých – boj do posledního dechu nebo umění přiznat porážku? / MUDr. Róbert Mazúr
Multidisciplinarita v praxi / Alžběta Marková, MAS
Druhý sál
Spirituální a psychologické aspekty paliativní péče / předsedající MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., Vítezslav Vurst, B. Th.
Program připraven ve spolupráci s Asociací nemocničních kaplanů a Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR.

16.30 - 16.50 / Spirituální potřeby pacientů v paliativní péči a role kaplana při jejich naplňování – uvedení do tématu / Mgr. RNDr. Vojtěch Hrouda, Ph.D.
16.50 - 17.05 / Jak pracuje psycholog s existenciálními tématy / PhDr. Zuzana Čepelíková, Ph.D
17.05 - 17.50 / Panelová diskuse: role kaplana v multidisciplinárním nemocničním paliativním týmu a možnosti a limity spolupráce kaplana a psychologa / Složení panelu : Mgr. RNDr. Vojtěch Hrouda, Ph.D., Bc. Lucie Vavrušková, Mgr. Jan Soukup, PhDr. Zuzana Čepelíková, Ph.D., moderuje Vítězslav Vurst, B.Th.
17.50 - 18.00 / Současný stav a perspektivy rozvoje kaplanské služby v českých nemocnicích / MUDr. Bc. Michael Hrnčiarik
Třetí sál
Paliativní péče v nemocnici III (ESF*) / Nástroje pro lepší praxi (nejen) v nemocniční paliativní péči / předsedající
PhDr. Martin Loučka, Ph.D., Mgr. Karolína Vlčková


16.30 - 17.00 / Jak identifikovat pacienty vhodné pro PP? / PhDr. Martin Loučka, PhD.
17.00 - 17.30 / Jak měřit kvalitu života? Představení škály IPOS-cz. / Mgr. Karolína Vlčková
17.30 - 18.00 / Markery kvality péče v nemocnici / MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
18.30 - 21.00 / Večeře a společenský večer (Restaurace Praha Top Hotel)
Sobota / 6. října
7.45 - 8.45 / IV. blok
Hlavní sál
Nejčastější chyby v medikacích - pohled klinického farmaceuta / PharmDr. Jana Gregorová, PharmDr. Irena Murínová

Workshop bude zaměřen na řešení vybraných lékových problémů u pacientů v paliativní péči. Pozornost bude věnována hlavně indikacím, rozdílům a lékovým interakcím benzodiazepinů.
Druhý sál
Právní úskalí paliativní péče / JUDr. Barbora Vráblová, M.A.
Třetí sál
Tipy a triky paliativní geriatrie / MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
9.00 - 10.30 / V. blok
Hlavní sál
Klinická praxe II. / MUDr. Irena Závadová
Delirium / MUDr. Irena Závadová
Anorexie a kachexie / Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
Poruchy spánku / MUDr. Kateřina Menčíková
Druhý sál
State of the art / MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., PhDr. Martin Loučka, Ph.D., MUDr. Adam Houska
V tomto bloku budou srozumitelnou formou představeny výsledky nejzajímavějších světových studií z oblasti paliativní péče, které byly publikovány v roce 2017.
Třetí sál
Dětská paliativní péče / MUDr. Mahulena Mojžíšová
Bc. Jitka Kosíková
Ing. Lukáš Duchek
Salonek 1
Jak spolupracovat s veřejnou správou? / Mgr. Lenka Váňová, Ph.D.
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Role a možnosti kraje v paliativní péči / Mgr. Petr Studenovský
10.30 - 11.00
Přestávka na kávu
11.00 - 12.30 / II. Plenární přednášky
Hlavní sál
Předání ceny za příkladnou praxi v paliativní péči
Překážky dobré léčby bolesti v nemocnici / MUDr. Zuzana Křemenová
Paliativní péče: moderní inovace nebo návrat ke kořenům? / MUDr. Zdeněk Bystřický
Ukončení, pozvánka na konferenci 2019

WORKSHOPY

Pouze pro účastníky konference
Komunikace o prognóze
prim. MUDr. Irena Závadová
pátek / 11.30 / Salonek 1
Mám zájemVíce
Komunikace o (ne)resuscitaci
MUDr. Ondřej Kopecký
pátek / 11.30 / Salonek 2
Mám zájemVíce
Úhradový mechanismus 926 - jak na něj?
prim. MUDr. Irena Závadová
sobota / 7.45 / Salonek 2
Mám zájemVíce
Pacient se srdečním selháním v paliativní péči
as. MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.
Dr. iur. et JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D
pátek / 14.30 / Salonek 2
Mám zájemVíce
Jak komunikovat o hospicové péči
MUDr. Zuzana Křemenová
Mgr. Kateřina Ledererová
pátek / 16.30 / Salonek 2
Mám zájemVíce
Mezioborová komunikace
MUDr. Ondřej Kopecký
pátek / 16.30 / Salonek 1
Mám zájemVíce
Komunikace o ukončování onkologické léčby
MUDr. Lukáš Pochop, Mgr. Radka Alexandrová
pátek / 14.30 / Salonek 1
Mám zájemVíce
Názory pacientů s progresivním neurologickým onemocněním a jejich rodin na péči na konci života
PhDr. Mgr. Radka Kozáková, Ph.D.
sobota / 9.00 / Salonek 2
Mám zájemVíce
Péče o pozůstalé
Mgr. Veronika Drnková
sobota / 7.45 / Salonek 1
Mám zájemVíce
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abych vás jménem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP pozval na naši výroční konferenci, která se uskuteční 18. až 19. října 2019 v kongresovém centru Clarion Congress hotelu v Olomouci.
Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny. Svým záběrem je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. I letos jsme pro vás připravili zajímavý odborný i doprovodný program. Zazní příspěvky z různých oblastí paliativní a hospicové péče. Tradičně se budeme věnovat novinkám v paliativní léčbě nejčastějších symptomů, diskusi klinických kazuistik, specifikům paliativního ošetřovatelství, ale také podpoře pozůstalých nebo etickým a právním dilematům. Na konferenci vystoupí několik zahraničních hostů. Významná část programu bude věnovaná rozvoji paliativní péče v nemocnicích, kde v současné době probíhají projekty podpořené Nadačním fondem Avast a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Věnovat se budeme také mobilní specializované paliativní péči a hospicové péči. Součástí programu budou jako obvykle interaktivní workshopy věnované specifickým tématům komunikace a řešení etických dilemat. Dva programové bloky budou věnovány vybraným přihlášeným příspěvkům. Kromě toho bude letos poprvé možnost prezentovat výsledky svého výzkumu a klinické práce formou prezentace nebo posterů. Vždy nás těšilo, že je konference pro účastníky také příjemnou společenskou událostí, příležitostí k setkání s kolegy a přáteli a společnému budování „paliativní obce“. Jsem si jist, že vás odborný program konference zaujme a účast na konferenci inspiruje a povzbudí ve vaší práci.

Těším se na setkání s Vámi.
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., předseda ČSPM ČLS JEP
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je garantována ČAS.
Projekt „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Předmětem projektu je zvýšení dostupnosti a standardizace zdravotních služeb v oblasti domácí paliativní péče. Projekt si klade za cíl zlepšit péči o umírající v jejich vlastním sociálním prostředí, zajistit zdravotní péči na náležité odborné úrovni a zlepšit kvalitu života nevyléčitelně nemocných a umírajících v domácím prostředí v ČR. Smyslem projektu je umožnit umírajícím dožít, zemřít v domácím prostředí v přítomnosti blízkých bez nutnosti převozu do nemocničních zařízení v samém závěru života. Vstup na bloky ESF je zdarma.

PROGRAMOVÝ VÝBOR

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
MUDr. Irena Závadová
MUDr. Eva Hegmonová
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
MUDr. Ondřej Kopecký
PhDr. Martin Loučka, PhD.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

MUDr. Mahulena Mojžíšová
Mgr. Marek Uhlíř
Mgr. Lilly Ahou Král
Ing. Oktavián Provazník

PROGRAM

— Pátek 18. 10. 2019
— Zahájení a plenární přednášky 9.00 - 10.30
Program
Přednášející
Sál
Zahájení konference
Foliant
Perspektivy hospicové péče pro 21.století
Jan Noble, MSc
Foliant
Možnosti a úskalí spolupráce paliativního týmu a primárních týmů v nemocnicích
Zahraniční host
Foliant
Moderovaná diskuse s přednášejícími
Garant: M. Loučka
Foliant
— Coffee break 10.30 - 10.50
— Paralelní přednáškové bloky 10.50 - 12.20
Lůžkové hospice
Garant: M. Marková
Foliant
Projekt MZ na podporu MSPP
Garant: P. Svoboda
Atlas
Dětská paliativní péče
Garant: M. Mojžíšová
Scriptum + Codex
Spirituální péče
Garant: A. Šourková
Plato + Seneca
— Oběd 12.20 - 14.00
— Paralelní přednáškové bloky 14.00 - 15.30
Kazuistický blok
Garant: K. Rusinová
Foliant
Projekt MZ na podporu MSPP
Garant: P. Svoboda
Atlas
5 nejvýznamnějších publikací o paliativní péči za poslední rok
Garant: Z. Křemenová
Scriptum + Codex
Paliativní  péče v základních lékařských oborech. Spolupráce paliatra a oborového specialisty (interna, neurologie, intenzivní péče)
Garant: Szonowská
Plato + Seneca
— Coffee break 15.30 - 15.50
— Paralelní přednáškové bloky 15.50 - 17.10
Paliativní péče v nemocnici
Garant: O. Kopecký
Foliant
Kostní nádorová nemoc a její komplikace
Garant: O. Sláma
Atlas
Přihlášené příspěvky I
Garant: E. Hegmonová
Scriptum + Codex
Psychická adaptace na závažné onemocnění
Garant: M. Loučka
Plato + Seneca
— Valná hromada ČSPM - 17:15-18:00 Scriptum + Codex
— Společenský večer - 18.00 - 22.00 Restaurace hotel Clarion
— Sobota 19. 10. 2019
— Paralelní tematické bloky 8.00 - 8.45
Program
Přednášející
Sál
Paliativní péče v Olomouckém kraji (regionální setkání poskytovatelů)
Garant: J. Hálek
Foliant
Klinické a etické aspekty paliativní sedace
Garant: J. Matějek
Atlas
Paliativní péče na zdravotně sociálním pomezí (Ve spolupráci se Společností lékařů v zařízeních sociálních služeb)
Garant: L. Kabelka
Scriptum + Codex
Výuka paliativní medicíny na lékařských fakultách
Garant: O. Sláma
Plato + Seneca
Sociální práce v paliativní péči
Garant: J. Prokopová
Satelit
Užívání alternativní léčby u terminálně nemocných
Garant: M. Kouba
Marconi
— Coffee break 8.45 - 9.00
— Paralelní přednáškové bloky 9.00 - 10.30
Rozvoj paliativní péče na regionální úrovni. Krajské koncepce
Garant: M. Mojžíšová
Foliant
Přihlášené příspěvky II
Garant: M. Kouba
Atlas
Paliativní péče v primární péči (ve spolupráci se SVL ČLS JEP)
Garant: A. Houska
Scriptum + Codex
Co je péče "lege artis" o umírajícího pacienta?
Garant: R. Slámová
Plato + Seneca
— Přestávka 10.30 - 10.45
— Paralelní přednášky 10.45 - 12.15
Plenární program:
Je utrpení v závěru života, které neumí zmírnit ani paliativní péče, důvodem k přípustnosti eutanázie?
Panelová diskuse stoupenců PRO a PROTI
Garant: O. Sláma
Foliant
Závěr konference
Foliant
— Oběd 12.15 - 13.30
Upozornění: harmonogram konference i programová náplň jsou v tuto chvíli pouze orientační a budou se ještě upřesňovat.

MÍSTO KONÁNÍ

Clarion Congress Hotel Olomouc

Veřejná doprava
tramvajová zastávka: "Hlavní nádraží" – 1, 2, 4, 6, 7 (u hotelu)
autobusová zastávka: "Hlavní nádraží" – bus 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 41, 11 (u hotelu)
vlakové nádraží: "Hlavní nádraží" (přímo před hotelem)
Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc
REGISTRACE

UBYTOVÁNÍ

Clarion Congress Hotel Olomouc je v místě konání konference.
Objednávka ubytování je součástí registrace.
Check-in 14.00 / Check-out 11.00

UBYTOVÁNÍ V OKOLÍ

Objednávka ubytování je součástí online registrace.
Comfort Hotel Centre ***

Vzdálenost od místa konání
35 minut pěšky (2,9 km)
9 minut autem

Adresa
Wolkerova 137/29, Olomouc

Jednolůžkový pokoj
od 1 700 Kč


Hotel Alley ****

Vzdálenost od místa konání
18 minut pěšky (1,6 km)
4 minut autem

Adresa
Michalské stromořadí 1061/5

Jednolůžkový pokoj
od 2 000 Kč


Smart hotel Nezvalova Archa ***

Vzdálenost od místa konání
5 minut pěšky (350 m)
2 minut autem

Adresa
Nezvalova 3, Olomouc

Jednolůžkový pokoj
od 1 300 Kč


Hotel Semino ***

Vzdálenost od místa konání
18 minut pěšky (1,2 km)
3 minut autem

Adresa
Pasteurova 905/10, Olomouc

Jednolůžkový pokoj
od 1 300 Kč


Dobrý den, v případě dotazů či jakýkoliv nejasností mě kontaktujte v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 na email sabina@ahou.cz nebo telefonicky +420 737 449 393
— Mgr. Sabina Špalková / project manager

CENÍK

Registrace / platba do
30. 6 2019
4. 10. 2019
Na místě
Lékař člen ČSPM ČLS JEP
2 000 Kč
3 000 Kč
3 500 Kč
Lékař
2 400 Kč
3 000 Kč
3 500 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Nelékař člen ČSPM ČLS JEP
1 200 Kč
2 000 Kč
3 500 Kč
Nelékař
1 600 Kč
2 000 Kč
3 500 Kč
Nelékař / aktivní účast *
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Student **
500 Kč
2 000 Kč
3 500 Kč
* V případě nepřijetí abstraktu k prezentaci bude účastník přeřazen do odpovídajícího tarifu bez aktivní účasti.
** Tarif pro studenty je k dispozici pouze do vyčerpání 50 registrací a pouze do 30.6.
V rámci registračního poplatku
Vstup na odborné přednášky
Páteční oběd a večeře, coffee breaky po oba dva dny
Výukové materiály
Nad rámec registračního poplatku / platba do
4. 10. 2019
Páteční večeře pro doprovod
250 Kč
Sobotní oběd
250 Kč
Ubytování Clarion Congress hotel / platba do
30. 8. 2019
4. 10. 2019
Jednolůžkový pokoj
1 800 Kč
2 000 Kč
Dvoulůžkový pokoj
2 000 Kč
2 200 Kč
Dvoulůžkový pokoj sdílený
1 000 Kč
1 100 Kč
Ubytování Comfort Hotel Centre *** / platba do
30. 8. 2019
4. 10. 2019
Jednolůžkový pokoj
1 700 Kč
1 900 Kč
Dvoulůžkový pokoj
1 900 Kč
2 100 Kč
Dvoulůžkový pokoj sdílený
950 Kč
1 050 Kč
Ubytování Hotel Alley **** / platba do
30. 8. 2019
4. 10. 2019
Jednolůžkový pokoj
1 800 Kč
2 000 Kč
Dvoulůžkový pokoj
2 000 Kč
2 200 Kč
Dvoulůžkový pokoj sdílený
1 000 Kč
1 100 Kč
Ubytování Smart hotel Nezvalova Archa *** / platba do
30. 8. 2019
4. 10. 2019
Jednolůžkový pokoj
1 400 Kč
1 600 Kč
Dvoulůžkový pokoj
1 600 Kč
1 800 Kč
Dvoulůžkový pokoj sdílený
800 Kč
900 Kč
Ubytování Hotel Semino *** / platba do
30. 8. 2019
4. 10. 2019
Jednolůžkový pokoj
1 400 Kč
1 600 Kč
Dvoulůžkový pokoj
1 700 Kč
1 900 Kč
Dvoulůžkový pokoj sdílený
850 Kč
950 Kč
Trojlůžkový pokoj
2 100 Kč
2 300 Kč
Storno
od 1. 9. 2019
Storno poplatky z celkové ceny objednaných služeb
100 %
Děkujeme všem uvedeným partnerům za podporu.
— Partner
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Pořadatel
— Partner
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Pořadatel
— S podporou
— S podporou
— S podporou
— Akreditace
— Akreditace
— Organizátor
— S podporou
— S podporou
— S podporou
— Akreditace
— Akreditace
— Organizátor
— Partner
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Pořadatel
— S podporou
— S podporou
— S podporou
— Akreditace
— Akreditace
— Organizátor